Strona główna Mapa serwisu Kontakt
 
Strona główna > Oferta > Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych

Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych

ISTOTNE WARUNKI ZAWIERANYCH UMÓW

Badania sprawozdań finansowych przeprowadzamy z uwzględnieniem:

 • przepisów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • przepisów ustawy z 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 • postanowień krajowych standardów rewizji finansowej wprowadzonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (poczynając od sprawozdań finansowych za okresy kończące się 31 grudnia 2017r. tymi standardami są MSB IAASB IFAC).

Od Zamawiającego oczekujemy:

 1. przekazania harmonogramu prac związanych z zamknięciem ksiąg za dany rok, a w tym planu inwentaryzacji,
 2. udostępnienia desygnowanym przez nas osobom:
  1. dokumentów założycielskich i organizacyjnych,
  2. zawartych przez zamawiającego umów, udzielonych gwarancji itp. dokumentów,
  3. sprawozdań finansowych, ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych,
  4. wszelkich innych dokumentów mających związek z przedmiotem niniejszej umowy,
 3. udzielania wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do opracowania sprawozdania zawierającego opinię o zbadanym sprawozdaniu finansowym,
 4. składania kluczowemu biegłemu rewidentowi pisemnych oświadczeń w istotnych sprawach związanych z badaniem sprawozdania finansowego, a przede wszystkim oświadczenia złożonego w dniu wydania sprawozdania biegłego rewidenta o kompletnym wykazaniu zobowiązań warunkowych i o kompletnym ujęciu w księgach rachunkowych operacji gospodarczych dotyczących roku obrotowego, o poinformowaniu biegłego rewidenta o wszystkich istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły między dniem, na który sporządzono sprawozdanie finansowe, a dniem złożenia oświadczenia,
 5. współdziałania z osobami desygnowanymi do badania w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania umowy, a w szczególności do:
  1. niezwłocznego ustosunkowywania się do zastrzeżeń i wątpliwości przedstawicieli wykonawcy w sprawach prawidłowości przedstawionej do badania wersji sprawozdania finansowego,
  2. korygowania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim zamawiający i wykonawca będą przekonani o celowości i zasadności wprowadzenia zmian,
  3. wydawania dyspozycji, na wniosek przedstawicieli wykonawcy, dokonania przez personel zamawiającego wymaganych czynności (np. kopiowania dokumentów, dokonywania wizji i inwentaryzacji, przygotowywania i wysyłania korespondencji itp.).

Formy i terminy rozliczeń

Preferujemy rozliczenia w ratach, np.:

 • pierwszą zaliczkę (ok. 40% wynagrodzenia) przed rozpoczęciem czynności badania,
 • drugą zaliczkę (ok. 40% wynagrodzenia) po zakończeniu czynności badania, ale przed przekazaniem rezultatów . badania,
 • pozostałą należność w ciągu 7 dni od przekazania badania.

Zainteresowanych współpracą w zakresie badania i przeglądów sprawozdań finansowych  prosimy o kontakt. Wcześniejsze wypełnienie Karty Informacyjnej Jednostki ułatwi nam przygotowanie dla Państwa oferty.

Copyright © REWIKS
Strona główna  |    |  Nasza Oferta  |  O firmie  |  Kontakt
Project by Projekt79.pl